שוץ געשטארבן יפּס אַקטיוו, דעם IP קייט איז נישט ערלויבט!